ขั้นตอนการขอรื้อถอน อาคาร

ข้อควรปฏิบัติในการขอรื้อถอนอาคาร


2021-11-22 09:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอน

การขอ อนุญาตรื้อถอน

1.ไปยื่่นเรื่องที่สำนักงานเขตที่ อาคารที่จะรื้อถอน ปลูกสร้างอยู่

2.เตรียมเอกสารที่จะใช้ขออนุญาต ประกอบด้วย

2.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต

2.3 สำเนาหนังสือรับรอง กรณีผู้ขออนุญาตเป็นรูปแบบ บริษัท,หจก,ร้าน

2.4 หนังสือคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

2.5หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์

2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

2.7 สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ของเจ้าของอาคาร

2.8 สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารเท่าตัวจริง)

2.9 หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรม

2.10 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

2.11 แผนที่โดยสังเขป

2.12 รายการคำนวณ 1 ชุดพร้อมลงลายมือชื่อวิศวกร

2.13 ใบอนุญาตและแผนที่จัดสรรที่ดิน (กรณีโครงการหมู่บ้านที่เข้าข่ายจัดสรร)

2.14 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

2.15 หนังสือรับทราบกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ

2.16 หนังสือแจ้งการใช้ประโยช์ที่ดิน (ผมร.1)

2.17 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

2.18 เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

ซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ระยะเวลาในการออกใบอนุญาติจะอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899