ขั้นตอนการรื้อถอน ทุบตึก


2021-12-01 07:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

ในส่วนนี้เราจะกล่าวถึง ขั้นตอนในการรื้อถอน และการทุบตึก ว่าต้องคำนึงถึงและพิจารณาถึงในส่วนไหนบ้าง เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรเองและต่อสถานที่รอบๆข้าง พร้อมทั้งทางด้านของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

ขั้นตอนการรื้อถอน

ข้อควรระวังทั่วไป

(1) การควบคุมงานรื้อถอน ตลอดเวลาที่มีการรื้อถอนจะต้องมีการดูแลตรวจตราหรือควบคุมการรื้อถอนโดยบุคลกรที่มี ศักยภาพเหมาะสม (2) ความมั่นคงของโครงสร้าง

โครงสร้างที่จะถูกรื้อถอนและทุกส่วนประกอบของโครงสร้างนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่ มั่นคงและปลอดภัยในขั้นตอนของการรื้อถอน การค้ํายันชั่วคราวการยึด หรืออื่นๆ อาจต้อง จัดทําเพิ่มขึ้นเพื่อให้การรื้อถอนปลอดภัย ผนังอิฐก่อที่รื้อถอนออกต้องระมัดระวังไม่ให้รบกวนความมั่นคงกับผนังที่ยังคงอยู่ พื้นและคานที่มีการใช้ระบบอัดแรงที่มีการอัดฉีดน้ําปูนอาจสามารถรื้อถอนได้ เหมือนกับชิ้นส่วนเสริมเหล็ก ผนังสําเร็จรูปแบบวางตั้ง (Tilt-up panels) พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบไม่ได้อัดฉีดน้ําปูน หรืออัดฉีดน้ําปูนบางส่วน ห้ามรื้อถอนก่อนโดยปราศจากแผนการทํางานจากวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ และต้องระมัดระวังการตัดถูกลวดอัดแรงที่ไม่ได้อัดฉีดน้ําปูนหรืออัดฉีดน้ําปูนบางส่วน

(3) การถ่ายน้ําหนกบรรทุกบนพื้น พื้นแขวนและชิ้นส่วนคานรองรับต้องไม่รับน้ําหนักบรรทุกจากเครื่องจักรหรือเศษอิฐ เศษปูนที่สะสมกันจนทําให้พื้นมีการแอ่นที่มากเกินไปจนเกิดอันตรายจากการพังทลายได้

(4) การถ่ายน้ําหนักบรรทุกต่อผนัง ผนังต้องไม่รับน้ําหนักแรงดันด้านข้างจากการกองสะสมของเศษอิฐเศษปูนที่สะสมกัน สูงมากจนทําให้เกิดอันตรายจากผนังพังทลาย

(5) การป้องกันต่อช่องเปิด ช่องเปิดที่มีความเสี่ยงภัยจากคนที่อาจตกลงไป ให้จัดทําราวกั้นหรือแผ่นกระดานปิดช่อง เปิดไว้และกระดานนี้ต้องไม่ถูกเปิดออกโดยง่าย

(6) กระจก ต้องมีการระมัดระวังอันตรายจากการรื้อถอนกระจกที่อาจตกลงจากที่สูงได้

(7) สภาพอากาศ ต้องมีการระมัดระวังจากสภาพอากาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยาางรวดเร็ว ซึ่งต้องทําให้ แน่ใจว่าส่วนของโครงสร้างมีความมั่นคง บุคคลที่อยู่ในอาคารและนอกอาคารมีความ ปลอดภัย มีการป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะลมแรงฝนตกหนักเป็นต้น

(8) การเข้าถึงหน่วยงานรื้อถอน ทางเข้าถึงต้องมีความปลอดภัยตลอดเวลา สามารถป้องกันยานพาหนะหรือบุคคลผู้ไม่ เกี่ยวข้องได้และสามารถให้มีการเข้าช่วยเหลือได้หากเกิดอัคคีไฟ

(9) การเข้าถึงตัวโครงสร้างอาคาร ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทางเข้าและหนึ่งทางออกหนีไฟ ซึ่งถูกเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ไม่ได้ถูก รื้อถอนและออกไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดได้อย่างปลอดภัย เส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้นี้จะต้อง ไม่มีเศษวัสดุจากการรื้อถอนมากีดขวางเส้นทางตลอดเวลาและมีความสว่างเพียงพอต่อ สถานการณ์ฉุกเฉิน

(10) ความสามารถในการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นต้องใช้งานในระหว่างการรื้อถอนต้องมีการบํารุงรักษา ป้องกันให้ปลอดภัยตลอดเวลาของการรื้อถอน

(11) การรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคที่ไม่จําเป็นต้องถูกใช้งานในระหว่างการรื้อถอน จะต้องมีการรื้อ ถอนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และสายไฟต้องถูกพันสายปิดไว้หรือท่อน้ําที่ไม่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกปิดก่อนการรื้อถอน

(12) การใช้ลิฟท์ในระหว่างการรื้อถอน ต้องไม่ใช้งานเกินกว่าภาระบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้ได้

มยผ.xxxx-xx : มาตรฐานงานรื้อถอนทางวิศวกรรม


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899