อาคารแบบไหนต้องมีการขออนุญาตก่อนการรื้อถอน


2021-12-05 07:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ บัญญัติไว้ว่า : ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

เราอาจจะสรุปด้วยภาษาง่ายๆว่า

กรณีอาคารสูงเกิน 15 เมตร หากอยู่ห่างจากอาคารอื่นๆ หรือที่สาธารณะ น้อยกว่าระยะความสูงของอาคารจะต้องขออนุญาต แต่ถ้าอยู่ห่างอาคารอื่นๆเป็นระยะเท่ากับหรือมากกว่าความสูงของอาคารไม่ต้องขออนุญาต

กรณีอาคารทั่วไป หากอยู่ห่างจากอาคารอื่นๆ หรือที่สาธารณะ น้อยกว่า 2 เมตร หากจะทำการรื้อถอนจะต้องขออนุญาต แต่ถ้าอยู่ห่างอาคารอื่นๆตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปก็ไม่ต้องขออนุญาต

ขั้นตอนการขออนุญาต

1.ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลงอาคาร,รื้อถอนอาคาร(แบบ ข.1)

2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขออนุญาต

2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่

ขอบคุณที่มา:hilcodc.com


I AM HERE 8899 ให้บริการ รื้อถอนอาคาร, ทุบอาคาร, ทุบตึก ออกแบบบ้านตึก อาคาร ผังบริเวณ รับก่อสร้างและจัดตกแต่งสวนภูมิทัศน์ ดำเนินงานโดย ทีมงานวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อม เครื่องมือ ที่ทันสมัย นอกจากนั้น เรายังรับซื้อ บ้านไม้เก่า, โครงสร้างเหล็ก งานรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ทุกประเภท สนใจบริการติดต่อ 098-698-2551 Line ID : iamhere8899