การแจ้งรื้อบ้าน


2021-12-17 06:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

ข้อกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เมื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต้องท าการขออนุญาตจาก ทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู้ใดจะรื้อถอน อาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต”

ทั้งนี้การรื้อถอนต้องมีการป้องกัน และไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย การที่เราไม่ทำเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูก สวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ไหนจะทั้งปัญหา ถ้ามีการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรง ขนาด อายุการ ใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เทศบาล/เขต มาตรวจ ให้เหตุผลว่าไง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร

  1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้าง ทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ท ามา ไม่เกิน 45 วัน
  2. แบบค าร้อง ข.1
  3. บัตรประชาชน
  4. ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
  5. หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  6. สำเนาโฉนด

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร สามารถยื่นเรื่องได้ ณ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

  1. ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
  2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
  3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ ผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
  4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และ แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)

บทลงโทษหากไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน

ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุก ไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกิน วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ให้แจ้งรื้อบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ หากไม่แจ้งนาย ทะเบียนย่อมสามารถสั่งจำหน่ายทะเบียนบ้าน และรายการบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899