ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดโดยสุจริต ก็มีสิทธิถูกสั่งให้รื้อถอน !!


2021-12-24 08:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

เรื่องน่ารู้วันนี้... มีประเด็นที่น่าสนใจว่า ถ้าหากซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดของ กรมบังคับคดีมาโดยสุจริต แต่เจ้าหน้าที่มาตรวจพบภายหลังว่า บ้านหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเช่นนี้จะมีผลเป็นอย่างไร ?

โดยเรื่องมีอยู่ว่า... ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมีโฉนด พร้อมอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ ๒ หลัง จากการ ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ต่อมา เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงได้ร้องเรียนต่อผู้อ านวยการเขต (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีได้ท าการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาคารบางส่วนมีการรุกล้ าเข้าไปในที่ดิน ของผู้ร้อง เมื่อมีการตรวจสอบ พบว่าอาคารตึก ๑ ชั้น จ านวน ๑ หลัง ของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดย ไม่ได้รับอนุญาตจริง ผู้อ านวยการเขตจึงได้มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีค าสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด รวมทั้งมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขและยื่นค าขอ รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวและไม่ด าเนินการแก้ไขอาคารแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารออกทั้งหมดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ อุทธรณ์ค าสั่งทั้งหมดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าวินิจฉัยไม่รับพิจารณาอุทธรณ์กรณีค าสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารและค าสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๓๐ วันตามที่กฎหมายก าหนด และ ยกอุทธรณ์กรณีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไขและยื่นค าขอรับใบอนุญาต และค าสั่งให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมายื่นฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว คดีนี้... ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดิน พร้อมตึกที่สร้างยังไม่เสร็จจ านวน ๒ หลัง จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยบ้านดังกล่าวได้ปลูก รุกล้ าเข้าไปในที่ดินของนาย ก. และนาย ข. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมตึกมาโดยสุจริต และเป็นกรณีที่อาจ ขอจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจ ายอมในที่ดินที่โรงเรือนหรืออาคารรุกล้ าได้ แต่เมื่อมีการร้องเรียนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งพบว่า อาคารนั้นก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีผนังของอาคารส่วนที่ติดที่ดินแปลงข้างเคียงอยู่ห่างเขตที่ดิน แปลงข้างเคียงไม่ถึง ๒.๐๐ เมตร และมิได้มีการจัดท าให้เป็นผนังทึบ จึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒ พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้อ านวยการเขตย่อมอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดได้ เมื่อผู้อ านวยการเขตได้ออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขและยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด การที่ผู้อ านวยการเขตมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน อาคารดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๒/๒๕๖๒) คดีนี้ จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี ในการที่จะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดีเสียก่อนว่าอสังหาริมทรัพย์นั้น มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือมีผู้อาศัยอยู่ หรือได้ก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะแม้ว่าจะได้ซื้อมาจากการขายทอดตลาดโดยสุจริต แต่หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้ซื้อก็ต้องรับภาระในการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และหากไม่ปฏิบัติตามหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้ ก็อาจถูกสั่งให้รื้อถอนได้ครับ !! (ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสืบค้นเรื่องอื่น ๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899