การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนและต่ออายุใบอนุญาตอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 ม.และมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตรม.


2021-12-25 08:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

ในวันนี้เราจะมาพูดถึง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนและต่ออายุใบอนุญาตอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ว่าจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนและต่ออายุใบอนุญาตอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร

หลักฐาน

   1. ผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต (จำนวน 5 ชุด)

   2. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) หรือแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (แบบ ข.5) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารและประทับตราบริษัท

   3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและวัตถุประสงค์ทุกหน้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท

   4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า (ห้ามย่อหรือขยายส่วน) และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัทในเอกสาร)

   5. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

   6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า

   7. หนังสือรับรองพร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะขนาดประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี

   8. รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

   9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 ทวิ (แบบ น.4)

  10. กรณีอาคารอยู่ในข่ายต้องมีระบบกำจัดน้ำเสีย เช่น อาคารชุด หอพัก ต้องแสดงรายการคำนวณ 1 ชุดพร้อมแบบแปลนการกำจัดน้ำเสียจำนวน 5 ชุด

 ค่าธรรมเนียม

   1. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

     - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท

     - ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท

     - ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท

   2. ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (คิดตามพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน)

     - อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท

     - อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท

     - อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท

     - พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท

     - ป้ายคิดพื้นที่รวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

     - เขื่อน ท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมประตู คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท

ขอบคุณที่มา : webportal.bangkok.go.th


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899