การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


2021-12-27 09:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

เมื่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจะสิ้นอายุ ท่านจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ ณ ที่ท่านได้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า จํานวน 1 ชุด

(3) สําเนาบัตรประจําตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอฯ ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า จํานวน 1 ชุด

(4) หนังสือมอบอํานาจของผู้ขออนุญาต สําเนาบัตรประจําตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผูัรับมอบ อํานาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า จํานวน 1 ชุด

(5) สําเนาใบอนุญาตเดิม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้าจํานวน 1 ชุด

(6) หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ชุด (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม และได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานแล้ว)

(7) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 57(พ.ศ.2544) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชพสถาปัตยกรรม และได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานแล้ว)


หมายเหตุ

  1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ
  2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคําร้อง,ใบรับรองวิศวกร, ใช้กระดาษ Legal 81/2 x 14 in. 

ขอบคุณที่มา : http://www.thailaws.com/


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899