การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


2021-12-27 09:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

หลังจากก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบว่าอาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารประเภทควบคมการใช ้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าของอาคารสามารถใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาตได้ทันที เมี่อก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

  1. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

2. อาคารสําหรับใช้เพื่อ

2.1 กิจการพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรข ึ้นไป

2.2 กิจการอุตสาหกรรมท ี่ใช้เครื่องจักรในการผลิตมีกําลังรวมกันหรือเทียบเท่าตั้งแต่ห้า แรงม้าขึ้นไป

2.3 กิจการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแตแปดสิบตารางเมตรขึ้นไป

2.4 อาคารท ี่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป

2.5 สํานักงานหรอที่ทําการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตามตารางเมตรขึ้นไป การขอใบรับรองการใช้อาคารควบคุมการใช้ กรณเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้

เอกสารประกอบด้วย

(1) แบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4)

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจรับรองสําเนา ถูกต้องทุกหน้าที่หน่วยงานซึ่ง มีอํานาจรับรองไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด

(3) สําเนาบัตรประจําตัวและสำเนาทะเบยนบียนบ้านของผู้ยื่นคําร้อง , ผู้รับมอบอํานาจ, ผู้มีอํานาจลงนาม แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า จํานวน 1 ชุด

(4) สําเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้าจํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ

  1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ
  2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคําร้อง,ใบรับรองวิศวกร, ใช้กระดาษ Legal 81/2 x 14 in. 

ขอบคุณที่มา : http://www.thailaws.com/


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899