การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


2021-12-29 07:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

ในการรื้อถอน หรือ ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารบางครั้งอาจจะการขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเอกสารเหล่านี้

เอกสารประกอบดวย

(1) แบบฟอร์ม ข.8

(2) ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต้นฉบับและสําเนา จํานวน 2 แผ่น (สีขาวและสีเหลือง)

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ หน่วยงานซึ่งมี อํานาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล

(4) สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาต

(5) สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ ระบุในใบอนุญาต พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของ ที่ดินทุกแปลง

(6) หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

(7) หนังสือแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานให้กับผู้รับโอนใบอนุญาต (แบบ น.4)ของวิศวกรและ สถาปนิกควบคุมงานพร้อมใบประกอบวิชาชีพ

(8) หลักฐานการโอนทรัพย์สินในส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผู้รับโอนจะต้อง ทําหนังสือรับรองว่าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแก้ไขอาคารในส่วนที่ดําเนินการผิดไปจาก แบบแปลน แผนผังบริเวณ (กรณีที่อาคารอยู่ระหว่างดําเนินการมีส่วนผิดไปจากแบบแปลนแผนผัง บริเวณ)

หมายเหตุ

  1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ
  2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคําร้อง,ใบรับรองวิศวกร, ใชกระดาษ Legal 81/2 x 14 in

ขอบคุณที่มา : Thailaws.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899