ประกันสังคม "ม.33-ม.39-ม.40" ต้องรู้! ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงมีสิทธิรับความคุ้มครอง


2022-02-24 08:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

ส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 กี่เดือนถึงมีสิทธิในประกันสังคม เช็กเงื่อนไขคุ้มครองเลย สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ควรรู้ ต้องส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงจะใช้สิทธิได้ โดยผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกันดังนี้
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 คุ้มครอง 3-5 กรณี

เงื่อนไขการคุ้มครอง


กรณีเจ็บป่วย

 • ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย

กรณีคลอดบุตร

 • ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน
 • ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

กรณีทุพพลภาพ

 • ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน
 • ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ

กรณีตาย

 • ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน
 • ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย

กรณีสงเคราะห์บุตร

 • ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน
 • ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีชราภาพ

บำเหน็จชราภาพ

 • กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จ เท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
 • กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน + นายจ้าง พร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด

บำนาญชราภาพ

 • ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ ทุก 12 เดือน

กรณีว่างงาน (ม.33)

 • ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ssooss


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899